Miami at Ohio
@ Athens, Ohio (Convocation Center)
11/10/2018 at 6 PM

Final 1 2 3 Score
Miami (Ohio) (21-7 (13-3 MAC)) 26 30 25 3
Ohio (12-17 (7-9 MAC)) 24 28 21 0
Set: 1st  |  2nd  |  3rd
MIAMI -- 1st -- OHIO
  MIAMI starters: KUKOC, Stela; PAYNE, Margaret; STEWART, Haley; HARPER, Gaby; SEAMAN, Morgan; RIEMERSMA, Sophie; libero HUSER, Abigail.  
  OHIO starters: OLMAN, Stephanie; NELSON, Katie; STEPHENS, Lizzie; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
  OHIO subs: GIACOMAZZI, Vera.  
1-0 [SEAMAN, Morgan] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[SEAMAN, Morgan] Attack error by HARPER, Gaby. Point OHIO 1-1
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by HARPER, Gaby (block by OLMAN, Stephanie). Point OHIO 1-2
[STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 1-3
2-3 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI
[HARPER, Gaby] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 2-4
3-4 [MILLER, Simone] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Kill by OLMAN, Stephanie. Point OHIO 3-5
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
4-5 [HOWE, Meredith] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise.  
[COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO 4-6
  MIAMI subs: SIMONS, Courtney.  
5-6 [KOSIOREK, Jaime] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 5-7
6-7 [REIHING, Macy] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[HUSER, Abigail] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 6-8
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
7-8 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
8-8 [SEAMAN, Morgan] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
9-8 [SEAMAN, Morgan] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[SEAMAN, Morgan] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 9-9
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO 9-10
10-10 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[HARPER, Gaby] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 10-11
11-11 [MILLER, Simone] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by PAYNE, Margaret; KUKOC, Stela). Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Service error. Point OHIO 11-12
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Attack error by RIEMERSMA, Sophie. Point OHIO 11-13
12-13 [HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
13-13 [COMERFORD, Louise] Kill by STEWART, Haley (from HUSER, Abigail). Point MIAMI
[COMERFORD, Louise] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 13-14
14-14 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point MIAMI
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from REIHING, Macy). Point OHIO 14-15
  Timeout (Media).  
[REIHING, Macy] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-16
15-16 [REIHING, Macy] Service error. Point MIAMI
16-16 [HUSER, Abigail] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI
[HUSER, Abigail] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 16-17
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
17-17 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
18-17 [SEAMAN, Morgan] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[SEAMAN, Morgan] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from KOSIOREK, Jaime), block error by RIEMERSMA, Sophie. Point OHIO 18-18
[STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 18-19
[STEPHENS, Lizzie] Service ace (HUSER, Abigail). Point OHIO 18-20
[STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 18-21
19-21 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
20-21 [HARPER, Gaby] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
[HARPER, Gaby] Kill by MILLER, Simone. Point OHIO 20-22
21-22 [MILLER, Simone] Service error. Point MIAMI
22-22 [KUKOC, Stela] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point MIAMI
23-22 [KUKOC, Stela] Service ace (TEAM). Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
[KUKOC, Stela] Service error. Point OHIO 23-23
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 23-24
  Timeout Miami.  
24-24 [HOWE, Meredith] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
25-24 [COMERFORD, Louise] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from HUSER, Abigail). Point MIAMI
26-24 [COMERFORD, Louise] Service ace (HOWE, Meredith). Point MIAMI
back to top
MIAMI -- 2nd -- OHIO
  MIAMI starters: PAYNE, Margaret; KUKOC, Stela; SEAMAN, Morgan; STEWART, Haley; HARPER, Gaby; RIEMERSMA, Sophie; libero HUSER, Abigail.  
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; STEPHENS, Lizzie; JIMERSON, Tia; OLMAN, Stephanie; libero REIHING, Macy.  
1-0 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
2-0 [HARPER, Gaby] Kill by KUKOC, Stela. Point MIAMI
3-0 [HARPER, Gaby] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
[HARPER, Gaby] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 3-1
4-1 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI
5-1 [KUKOC, Stela] Service ace (TEAM). Point MIAMI
6-1 [KUKOC, Stela] Kill by STEWART, Haley (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
7-1 [KUKOC, Stela] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by PAYNE, Margaret; RIEMERSMA, Sophie). Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 7-2
8-2 [REIHING, Macy] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
[COMERFORD, Louise] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 8-3
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
9-3 [HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 9-4
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by COMERFORD, Louise. Point OHIO 9-5
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
10-5 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point MIAMI
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[HUSER, Abigail] Kill by GIACOMAZZI, Vera. Point OHIO 10-6
[JIMERSON, Tia] Attack error by HARPER, Gaby (block by MILLER, Simone; GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 10-7
[JIMERSON, Tia] Attack error by KUKOC, Stela (block by MILLER, Simone). Point OHIO 10-8
  Timeout Miami.  
11-8 [JIMERSON, Tia] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
12-8 [SEAMAN, Morgan] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI
[SEAMAN, Morgan] Service error. Point OHIO 12-9
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO 12-10
13-10 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
14-10 [HARPER, Gaby] Attack error by MILLER, Simone (block by PAYNE, Margaret; RIEMERSMA, Sophie). Point MIAMI
[HARPER, Gaby] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-11
[STEPHENS, Lizzie] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-12
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO 14-13
[STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-14
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by RIEMERSMA, Sophie. Point OHIO 14-15
15-15 [STEPHENS, Lizzie] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
16-15 [KUKOC, Stela] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by STEWART, Haley; PAYNE, Margaret). Point MIAMI
17-15 [KUKOC, Stela] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from STEWART, Haley). Point MIAMI
18-15 [KUKOC, Stela] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
[KUKOC, Stela] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 18-16
19-16 [REIHING, Macy] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
20-16 [COMERFORD, Louise] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
21-16 [COMERFORD, Louise] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO 21-17
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Service ace (RIEMERSMA, Sophie). Point OHIO 21-18
[HOWE, Meredith] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 21-19
[HOWE, Meredith] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 21-20
  MIAMI subs: DAUCH, Lindsay.  
22-20 [HOWE, Meredith] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: HARPER, Gaby.  
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 22-21
23-21 [KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[HUSER, Abigail] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 23-22
  Timeout Miami.  
  OHIO subs: NATALE, Virginia.  
[NATALE, Virginia] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 23-23
  MIAMI subs: DAIGNAULT, Taylor.  
24-23 [NATALE, Virginia] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 24-24
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
25-24 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
[HARPER, Gaby] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 25-25
26-25 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Attack error by RIEMERSMA, Sophie (block by OLMAN, Stephanie). Point OHIO 26-26
[REIHING, Macy] Service ace (HARPER, Gaby). Point OHIO 26-27
  MIAMI subs: DAUCH, Lindsay.  
27-27 [REIHING, Macy] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
28-27 [COMERFORD, Louise] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[COMERFORD, Louise] Attack error by SIMONS, Courtney (block by JIMERSON, Tia; KOSIOREK, Jaime). Point OHIO 28-28
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
29-28 [HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
30-28 [RIEMERSMA, Sophie] Service ace (HOWE, Meredith). Point MIAMI
back to top
MIAMI -- 3rd -- OHIO
  MIAMI starters: RIEMERSMA, Sophie; PAYNE, Margaret; STEWART, Haley; SEAMAN, Morgan; KUKOC, Stela; DAIGNAULT, Taylor; libero HUSER, Abigail.  
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; STEPHENS, Lizzie; JIMERSON, Tia; KOSIOREK, Jaime; OLMAN, Stephanie; MILLER, Simone; libero REIHING, Macy.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 0-1
1-1 [STEPHENS, Lizzie] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
2-1 [DAIGNAULT, Taylor] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by RIEMERSMA, Sophie; PAYNE, Margaret). Point MIAMI
[DAIGNAULT, Taylor] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 2-2
3-2 [REIHING, Macy] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
4-2 [KUKOC, Stela] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 4-3
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
5-3 [HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise.  
  MIAMI subs: SIMONS, Courtney.  
[COMERFORD, Louise] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 5-4
  Ohio head coach challenges the previous play, call overturned  
6-4 [KOSIOREK, Jaime] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: HARPER, Gaby.  
[RIEMERSMA, Sophie] Service error. Point OHIO 6-5
[JIMERSON, Tia] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 6-6
7-6 [JIMERSON, Tia] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI
[HUSER, Abigail] Attack error by SIMONS, Courtney. Point OHIO 7-7
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
8-7 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by SIMONS, Courtney. Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 8-8
[STEPHENS, Lizzie] Service ace (RIEMERSMA, Sophie). Point OHIO 8-9
9-9 [STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI
[HARPER, Gaby] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 9-10
10-10 [REIHING, Macy] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI
11-10 [KUKOC, Stela] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Attack error by RIEMERSMA, Sophie. Point OHIO 11-11
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
12-11 [HOWE, Meredith] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
13-11 [COMERFORD, Louise] Service ace (REIHING, Macy). Point MIAMI
14-11 [COMERFORD, Louise] Kill by STEWART, Haley (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
[COMERFORD, Louise] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-12
[KOSIOREK, Jaime] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 14-13
15-13 [KOSIOREK, Jaime] Service error. Point MIAMI
  Timeout (Media).  
16-13 [RIEMERSMA, Sophie] Service ace (KOSIOREK, Jaime). Point MIAMI
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 16-14
17-14 [JIMERSON, Tia] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by SIMONS, Courtney; STEWART, Haley). Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
18-14 [HUSER, Abigail] Attack error by GIACOMAZZI, Vera (block by HARPER, Gaby). Point MIAMI
[HUSER, Abigail] Service error. Point OHIO 18-15
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
19-15 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
20-15 [SEAMAN, Morgan] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  Timeout Ohio.  
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
21-15 [SEAMAN, Morgan] Attack error by NELSON, Katie (block by PAYNE, Margaret; HARPER, Gaby). Point MIAMI
[SEAMAN, Morgan] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 21-16
22-16 [STEPHENS, Lizzie] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
  MIAMI subs: DAIGNAULT, Taylor.  
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie.  
[DAIGNAULT, Taylor] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 22-17
[REIHING, Macy] Ball handling error by SEAMAN, Morgan. Point OHIO 22-18
23-18 [REIHING, Macy] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
24-18 [KUKOC, Stela] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point MIAMI
[KUKOC, Stela] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JIMERSON, Tia). Point OHIO 24-19
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Service ace (DAIGNAULT, Taylor). Point OHIO 24-20
  Timeout Miami.  
[HOWE, Meredith] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO 24-21
25-21 [HOWE, Meredith] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI
back to top