Ohio at Akron
@ Akron, Ohio (James A Rhodes Arena)
11/2/2018 at 7 PM

Final 1 2 3 4 Score
Ohio (12-14, 7-6 MAC) 25 14 25 26 3
Akron (11-13, 3-10 MAC) 18 25 11 24 1
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th
OHIO -- 1st -- AKR
  OHIO starters: OLMAN, Stephanie; STEPHENS, Lizzie; GIACOMAZZI, Vera; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
  AKR starters: KURUZOVICH, Taylor; KELLY, Megan; ADLETA, Alexis; RICHARDSON, Ashley; GWOZDZ, Kayla; WEIGAND, Emily; libero SHARRITS, Taylor.  
[ADLETA, Alexis] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point AKR 0-1
1-1 [ADLETA, Alexis] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 1-2
[RICHARDSON, Ashley] Kill by GWOZDZ, Kayla (from KELLY, Megan). Point AKR 1-3
2-3 [RICHARDSON, Ashley] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera), block error by GWOZDZ, Kayla. Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 2-4
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
3-4 [WEIGAND, Emily] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
4-4 [HOWE, Meredith] Service ace (GWOZDZ, Kayla). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by KELLY, Megan (from WEIGAND, Emily), block error by JIMERSON, Tia. Point AKR 4-5
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
5-5 [PAWLAK, Abbey] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by HOWE, Meredith. Point AKR 5-6
6-6 [SHARRITS, Taylor] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
7-6 [NATALE, Virginia] Attack error by OCHAYA, Teagan (block by STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
[NATALE, Virginia] Service error. Point AKR 7-7
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; NATALE, Virginia.  
[KURUZOVICH, Taylor] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 7-8
8-8 [KURUZOVICH, Taylor] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
9-8 [GIACOMAZZI, Vera] Service ace (KARSNER, Elya). Point OHIO
10-8 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by MILLER, Simone (from REIHING, Macy). Point OHIO
11-8 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by MILLER, Simone. Point OHIO
  Timeout Akron.  
12-8 [GIACOMAZZI, Vera] Service ace (PAWLAK, Abbey). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 12-9
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
13-9 [ADLETA, Alexis] Attack error by GWOZDZ, Kayla. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 13-10
14-10 [RICHARDSON, Ashley] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 14-11
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
[WEIGAND, Emily] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by OCHAYA, Teagan; KELLY, Megan). Point AKR 14-12
15-12 [WEIGAND, Emily] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
16-12 [HOWE, Meredith] Attack error by KELLY, Megan. Point OHIO
  Timeout Akron.  
17-12 [HOWE, Meredith] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 17-13
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
18-13 [PAWLAK, Abbey] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Service error. Point AKR 18-14
[SHARRITS, Taylor] Kill by OCHAYA, Teagan (from WEIGAND, Emily). Point AKR 18-15
19-15 [SHARRITS, Taylor] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
20-15 [NATALE, Virginia] Kill by STEPHENS, Lizzie (from NATALE, Virginia). Point OHIO
[NATALE, Virginia] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 20-16
  AKR subs: SLIJEPCEVIC, Jelena; OCHAYA, Teagan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; NATALE, Virginia.  
21-16 [SLIJEPCEVIC, Jelena] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from REIHING, Macy). Point OHIO
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; SLIJEPCEVIC, Jelena.  
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
22-16 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO
23-16 [GIACOMAZZI, Vera] Service ace (KARSNER, Elya). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 23-17
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
24-17 [ADLETA, Alexis] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; STEPHENS, Lizzie.  
[VAUGHN, Allyson] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 24-18
25-18 [RICHARDSON, Ashley] Attack error by GWOZDZ, Kayla. Point OHIO
back to top
OHIO -- 2nd -- AKR
  AKR starters: RICHARDSON, Ashley; ADLETA, Alexis; WEIGAND, Emily; KELLY, Megan; KURUZOVICH, Taylor; GWOZDZ, Kayla; libero SHARRITS, Taylor.  
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; STEPHENS, Lizzie; MILLER, Simone; KOSIOREK, Jaime; OLMAN, Stephanie; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
1-0 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by GWOZDZ, Kayla (block by MILLER, Simone; OLMAN, Stephanie). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point AKR 1-1
[RICHARDSON, Ashley] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 1-2
[RICHARDSON, Ashley] Kill by WEIGAND, Emily. Point AKR 1-3
2-3 [RICHARDSON, Ashley] Attack error by GWOZDZ, Kayla. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR 2-4
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
3-4 [WEIGAND, Emily] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by OCHAYA, Teagan (from KELLY, Megan). Point AKR 3-5
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
[PAWLAK, Abbey] Attack error by JIMERSON, Tia. Point AKR 3-6
[PAWLAK, Abbey] Kill by OCHAYA, Teagan (from WEIGAND, Emily). Point AKR 3-7
4-7 [PAWLAK, Abbey] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily), block error by JIMERSON, Tia. Point AKR 4-8
5-8 [SHARRITS, Taylor] Service error. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by OCHAYA, Teagan (from SHARRITS, Taylor). Point AKR 5-9
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
[KURUZOVICH, Taylor] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point AKR 5-10
6-10 [KURUZOVICH, Taylor] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
[NATALE, Virginia] Service error. Point AKR 6-11
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; NATALE, Virginia.  
7-11 [ADLETA, Alexis] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 7-12
[RICHARDSON, Ashley] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point AKR 7-13
8-13 [RICHARDSON, Ashley] Service error. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR 8-14
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
9-14 [WEIGAND, Emily] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by KELLY, Megan; GWOZDZ, Kayla). Point AKR 9-15
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
[PAWLAK, Abbey] Attack error by JIMERSON, Tia. Point AKR 9-16
  Timeout Ohio.  
[PAWLAK, Abbey] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point AKR 9-17
10-17 [PAWLAK, Abbey] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by OCHAYA, Teagan (from WEIGAND, Emily). Point AKR 10-18
[SHARRITS, Taylor] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by OCHAYA, Teagan; RICHARDSON, Ashley). Point AKR 10-19
11-19 [SHARRITS, Taylor] Bad set by WEIGAND, Emily. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 11-20
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
[KURUZOVICH, Taylor] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point AKR 11-21
[KURUZOVICH, Taylor] Service ace (KOSIOREK, Jaime). Point AKR 11-22
  OHIO subs: ANGERMEIER, Ila; STEPHENS, Lizzie.  
12-22 [KURUZOVICH, Taylor] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
[NATALE, Virginia] Attack error by ANGERMEIER, Ila. Point AKR 12-23
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
[ADLETA, Alexis] Kill by RICHARDSON, Ashley. Point AKR 12-24
13-24 [ADLETA, Alexis] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
14-24 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by RICHARDSON, Ashley (block by MILLER, Simone; ANGERMEIER, Ila). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by GWOZDZ, Kayla. Point AKR 14-25
back to top
OHIO -- 3rd -- AKR
  OHIO starters: MILLER, Simone; OLMAN, Stephanie; KOSIOREK, Jaime; STEPHENS, Lizzie; GIACOMAZZI, Vera; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
  AKR starters: WEIGAND, Emily; KELLY, Megan; KURUZOVICH, Taylor; RICHARDSON, Ashley; ADLETA, Alexis; GWOZDZ, Kayla; libero SHARRITS, Taylor.  
1-0 [ADLETA, Alexis] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 1-1
2-1 [RICHARDSON, Ashley] Service error. Point OHIO
[REIHING, Macy] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point AKR 2-2
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
3-2 [WEIGAND, Emily] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera), block error by ADLETA, Alexis. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
4-2 [HOWE, Meredith] Attack error by KELLY, Megan (block by JIMERSON, Tia; KOSIOREK, Jaime). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 4-3
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
[PAWLAK, Abbey] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 4-4
5-4 [PAWLAK, Abbey] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by WEIGAND, Emily (from KARSNER, Elya), block error by JIMERSON, Tia. Point AKR 5-5
6-5 [SHARRITS, Taylor] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
7-5 [NATALE, Virginia] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
8-5 [NATALE, Virginia] Kill by STEPHENS, Lizzie. Point OHIO
[NATALE, Virginia] Kill by OCHAYA, Teagan (from WEIGAND, Emily), block error by MILLER, Simone. Point AKR 8-6
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
  OHIO subs: JIMERSON, Tia; NATALE, Virginia.  
9-6 [KURUZOVICH, Taylor] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 9-7
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
10-7 [ADLETA, Alexis] Attack error by RICHARDSON, Ashley (block by MILLER, Simone; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
11-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by MILLER, Simone, block error by WEIGAND, Emily. Point OHIO
12-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  Timeout Akron.  
13-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
14-7 [STEPHENS, Lizzie] Service ace (GWOZDZ, Kayla). Point OHIO
  Timeout Akron.  
15-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
16-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
17-7 [STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from REIHING, Macy). Point OHIO
18-7 [STEPHENS, Lizzie] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO
  AKR subs: DURRA, Jen; GWOZDZ, Kayla.  
19-7 [STEPHENS, Lizzie] Service ace (DURRA, Jen). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR 19-8
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson; STEPHENS, Lizzie.  
[RICHARDSON, Ashley] Attack error by MILLER, Simone. Point AKR 19-9
20-9 [RICHARDSON, Ashley] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by KELLY, Megan (from WEIGAND, Emily). Point AKR 20-10
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
21-10 [WEIGAND, Emily] Attack error by ADLETA, Alexis. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by DURRA, Jen (from WEIGAND, Emily). Point AKR 21-11
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; DURRA, Jen; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
22-11 [PAWLAK, Abbey] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
23-11 [KOSIOREK, Jaime] Kill by GIACOMAZZI, Vera (from REIHING, Macy). Point OHIO
24-11 [KOSIOREK, Jaime] Attack error by KELLY, Megan (block by GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
25-11 [KOSIOREK, Jaime] Service ace (KARSNER, Elya). Point OHIO
back to top
OHIO -- 4th -- AKR
  AKR starters: KARSNER, Elya; RICHARDSON, Ashley; KELLY, Megan; OCHAYA, Teagan; PAWLAK, Abbey; WEIGAND, Emily; libero SHARRITS, Taylor.  
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; STEPHENS, Lizzie; MILLER, Simone; OLMAN, Stephanie; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point AKR 0-1
1-1 [SHARRITS, Taylor] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
2-1 [STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
3-1 [STEPHENS, Lizzie] Kill by OLMAN, Stephanie (from REIHING, Macy). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 3-2
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
[KURUZOVICH, Taylor] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 3-3
4-3 [KURUZOVICH, Taylor] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
5-3 [REIHING, Macy] Attack error by KARSNER, Elya. Point OHIO
6-3 [REIHING, Macy] Bad set by WEIGAND, Emily. Point OHIO
7-3 [REIHING, Macy] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  Timeout Akron.  
[REIHING, Macy] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 7-4
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
8-4 [ADLETA, Alexis] Kill by OLMAN, Stephanie. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
9-4 [HOWE, Meredith] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
10-4 [HOWE, Meredith] Attack error by RICHARDSON, Ashley. Point OHIO
[HOWE, Meredith] Service error. Point AKR 10-5
11-5 [RICHARDSON, Ashley] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Service error. Point AKR 11-6
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
[WEIGAND, Emily] Kill by GWOZDZ, Kayla (from WEIGAND, Emily). Point AKR 11-7
12-7 [WEIGAND, Emily] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
[NATALE, Virginia] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by OCHAYA, Teagan). Point AKR 12-8
  AKR subs: PAWLAK, Abbey; GWOZDZ, Kayla; KARSNER, Elya; ADLETA, Alexis.  
13-8 [PAWLAK, Abbey] Attack error by KARSNER, Elya. Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point AKR 13-9
14-9 [SHARRITS, Taylor] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by OCHAYA, Teagan (from WEIGAND, Emily). Point AKR 14-10
  AKR subs: KURUZOVICH, Taylor; OCHAYA, Teagan.  
[KURUZOVICH, Taylor] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 14-11
[KURUZOVICH, Taylor] Attack error by OLMAN, Stephanie. Point AKR 14-12
15-12 [KURUZOVICH, Taylor] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[13] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 15-13
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
[ADLETA, Alexis] Attack error by JIMERSON, Tia. Point AKR 15-14
16-14 [ADLETA, Alexis] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
[HOWE, Meredith] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 16-15
17-15 [RICHARDSON, Ashley] Kill by JIMERSON, Tia. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by JIMERSON, Tia (block by GWOZDZ, Kayla; KELLY, Megan). Point AKR 17-16
  AKR subs: OCHAYA, Teagan; KURUZOVICH, Taylor.  
[WEIGAND, Emily] Kill by GWOZDZ, Kayla (from SHARRITS, Taylor). Point AKR 17-17
18-17 [WEIGAND, Emily] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NATALE, Virginia; JIMERSON, Tia.  
[HOWE, Meredith] Kill by RICHARDSON, Ashley (from WEIGAND, Emily). Point AKR 18-18
19-18 [WEIGAND, Emily] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[PAWLAK, Abbey] Kill by OCHAYA, Teagan (from GWOZDZ, Kayla). Point AKR 19-19
20-19 [PAWLAK, Abbey] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: OLMAN, Stephanie; HOWE, Meredith.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 20-20
21-20 [SHARRITS, Taylor] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
22-20 [STEPHENS, Lizzie] Attack error by OCHAYA, Teagan. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point AKR 22-21
[OCHAYA, Teagan] Kill by KARSNER, Elya (from WEIGAND, Emily). Point AKR 22-22
  Timeout Ohio.  
[OCHAYA, Teagan] Attack error by OLMAN, Stephanie (block by RICHARDSON, Ashley). Point AKR 22-23
23-23 [OCHAYA, Teagan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by WEIGAND, Emily (from PAWLAK, Abbey). Point AKR 23-24
  AKR subs: GWOZDZ, Kayla; PAWLAK, Abbey; ADLETA, Alexis; KARSNER, Elya.  
24-24 [ADLETA, Alexis] Kill by OLMAN, Stephanie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith; OLMAN, Stephanie.  
25-24 [HOWE, Meredith] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
26-24 [HOWE, Meredith] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
back to top